Zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů.

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Rožnov pod Radhoštěm. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování předškolního vzdělávání.

Osobní údaje, jichž jsme správcem, zpracováváme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:
Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: +420 571 653 165, e-mail: 5.kvetna1527@email.cz, ID datové schránky: ufykynn

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. Zdeněk Novák, telefon: +420 571 653 165, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: ufykynn.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem zápisu k předškolnímu vzdělávání, poskytování předškolního vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování apod.).

Právní základ zpracování
Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:v kamerovém systému školy, instalovaném na objektu 5. května 1527, z důvodu ochrany majetku školy a zvýšení bezpečí osob, které do objektu školy vstupují.

Zpracování na základě souhlasu
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení. Ta specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele a tím je osobním údajům poskytnuta stejná úroveň zabezpečení, jako by je škola zpracovávala sama. O zapojení externího zpracovatele osobních údajů jste vždy vhodným způsobem informováni.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě nepřijetí dítěte do naší MŠ budou osobní údaje zpracovávané v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání uchovávány po dobu 3 let a poté zlikvidovány.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

– písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
– v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným pověřenci,
– 
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
– 
osobním předáním písemné žádosti v kanceláři ředitelky školy (z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.