Naše hodnoty

Co je pro nás důležité, co podporujeme a kam děti směřujeme...

Respektujeme a podporujeme jedinečnost u dětí

V podobě tvoření, tance, zpěvu, dramatizace i malování. Vždy sledujeme originalitu dítěte a plně ho v tom podporujeme. Každé dítě je originál a potřebuje dostatek času a prostoru na kreativní činnost. Malé děti vždy motivujeme a používáme jednoduché profesionální metody a postupy,abychom u nich rozvíjeli radost z dosažených výsledků, které se jim podařili. U starších dětí necháváme větší prostor pro jejich originalitu a představivost, směřujeme je k sebehodnocení, sebepoznání a vzbuzujeme v nich chuť dokončit jejich stanovený úkol.

Podporujeme zájem o životní prostředí

Děti často zapomínají na okolí kolem nás a co všechno se tady děje. Snažíme se u dětí podporovat zájem o ekologii, probudit v nich důležitost přírody v době plné technologií. Už ve školce začínáme s tříděním odpadu, recyklací, šetření s vodou, sbíráním odpadu po okolí. Chceme v dětech co nejvíce vzbudit zájem o přírodu, protože my všichni jsme její součástí a a to nesmíme zapomínat a ochraňovat jí. Bez ní bychom nemohli existovat – stromy, vzduch, země, voda…

Vedeme děti k samostatnosti

Každé dítě má v sobě pocit radosti a úspěchu, když něco zvládne samo. Učí se po sobě uklízet hračky, různé pomůcky, obleče se, obuje si botičky…
Vždy dětem dáváme úkoly, aby jej zvládly přiměřeně k jejich věku. Spolupracujeme s rodiči, protože jsou velkou součástí při rozvíjení a navazování dalších úkolů v domácím prostředí.

Důležitost pravidel a jejich dodržování

Všechny děti potřebují jasná a pevná pravidla, která dětem přibližujeme pomocí obrázků, aby si je lépe pamatovaly. V denním režimu naší školky si je každý den připomínáme a děti se tak přirozeně učí, kde jsou jejich hranice a možnosti, tím se učí do života i k respektu k ostatním i sobě samotným. Nesmíme také zapomínat na na pravidelnost a důslednost, protože ta hraje největší roli při jejich dodržování.

Vytváříme láskyplné rodinné prostředí

Naší prioritou je, aby se děti u nás ve školce cítili dobře a spokojeně. Chceme dětem co nejvíce přiblížit rodinu, kde mají pocit bezpečí a jistoty. V naší školce se malé děti přirozeně učí od starších, což se více podobá rodinnému prostředí. Děti se postupně adaptují a menší přizpůsobují novému prostředí. Učí se tak společné toleranci i respektu. Straší děti mají větší pocit důležitosti pro malé děti (ochranářské pudy) a malé děti mají před sebou učitele jejich věku. Vždy dbáme na plnohodnotné vztahy, umět spolupracovat mezi sebou a být dobrými kamarády.

Prožitek, jako součást učení

S dětmi co nejvíce pracujeme prožitkem, aby si to osahaly, ohmataly, očichaly, ochutnaly, viděly to a slyšely, neboť to dětem umožňuje si nové věci lépe zapamatovat. To co si děti samy prožijí, se rychleji naučí. Děti si to prožijí a rychleji se naučí. Prožitkem v dětech podporujeme přirozeně i zvídavost, kdy dítě se těší, až to osahá, ochutná a celkově zapojí všechny smysly. Prožitek v dětech vzbudí pocit radosti a zanechá stopu v našem srdci, která nás rozvíjí na cestě našim životem.

Hygiena, jako součást naší péče o tělo i duši

Nesmíme zapomínat ani na čistotu těla i duše, kdy děti vedeme k péči starat se o své tělo, měly by si uvědomit, kdy je čas na hygienu, že si z venku i po záchodě mají ve školce umýt ruce, po obědě vyčistit si zoubky. Vždy děti vedeme ke správným hygienickým návykům. Důležitá je také ale i duševní hygiena, kterou zavádíme do každého dne v podobě ranního a relaxačního cvičení, vedeme děti ke správnému pohybu, využíváme k tomu a plánujeme pohybové hry ve spojení s přírodou, nabízíme dětem možnost spánku po obědě. Sami totiž víme, jaké to je, když jsme ve stresu, negativní, plní špatných pocitů, když zapomínáme samy na sebe a na své tělo. Proto je duševní hygiena tak důležitá, aniž si to třeba uvědomujeme, zejména v dnešní hektické době plné změn.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.