Provoz mateřské školy

Jak to u nás funguje...

Doba provozu

Školka je pro děti v provozu od 6:30 do 16:00 hodin (včetně prázdnin). Ráno přivádějí rodiče své děti nejpozději do 8:00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů uzavírá. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit mateřskou školu. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí, nedostatku pedagogického personálu, apod.  Rozsah omezení nebo přerušení ředitelka mateřské školy oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Vyzvedávání dětí

Po „o“ nebo po „spa“? Po obědě od 12:00 do 12:15 hodin, odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin. Rodiče nebo zákonní zástupci vyzvedávají dítě z mateřské školy osobně. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvednutím dítěte jinou osobu. Pověření musí být písemné, musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte a musí být předáno ředitelce školy.

Organizace dne

6:30 – 8:00
spontánní a řízené činnosti s výchovně-vzdělávacím programem, hygiena, ranní svačinka a příprava na pobyt venku 

8:00 – 9:30
Komunitní/ranní kruh, plán dne, pohybová chvilka/ranní cvičení, artikulační a dechová cvičení, sluchová cvičení, vizuomotorika, grafomotorika, hygiena, ranní svačina, skupinové, hromadné a individuální didakticky zacílené činnosti různého charakteru (výtvarné, hudební, pracovní, pohybové, dramatické, literární, rozumové, řečové, procvičovací, experimentální, manipulační…)

9:30 – 9:50 (út/st/čt)
Rozdělení dětí do skupin na mladší předškoláky a starší předškoláky cílené činnosti různého charakteru vhodné pro danou skupinu dětí, uskutečňované dle počasí ve třídě, v lehárně, na školním hřišti nebo školní zahradě

11:30 – 12:00
Oběd, hygiena

12.00 – 14:00
Hygiena, příprava na odpolední odpočinek dětí, vyzvedávání dětí po obědě, poslech CD nebo čtení na pokračování, možnost skupinové práce a individuální práce s předškoláky, kroužek logopedické prevence, odpolední odpočinek dětí a nespací aktivity

14.00 – 16:00
Převlékání, hygiena, svačina, spontánní aktivity a zájmové činnosti nabízené pedagogickou pracovnicí, dle počasí pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí

Denní režim s konkrétními časy v rámci jednotlivých třídy najdete na nástěnkách u tříd a v dokumentech školy (ŠVP, Školní řád).

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty

Úplata za vzdělávání
Příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ činí 800 Kč za 1 měsíc (celodenní docházka).
Děti s povinnou a odloženou školní docházkou školné neplatí.

Úplata za školní stravování
Děti do 6 let celkem 41 Kč / Děti, které během školního roku dovrší 7 let (děti s odkladem povinné školní docházky) celkem 45 Kč.

Strávníci od 3 do 6 let
Přesnídávka 9,00 Kč
Oběd 19,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Pitný režim 4,00 Kč
Celkem 41,00 Kč

Strávníci od 7 do 10 let
Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 22,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Pitný režim 4,00 Kč
Celkem 45,00 Kč

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy (KB 123-5675180217/0100). Zástupce dítěte je povinen oznámit v mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. S tím souvisí i odhlašování obědů. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit každý pracovní den v době od 6:30 do 12:00 hod. a to vždy den předem při vědomé nepřítomnosti dítěte, nebo před jeho opětovným nástupem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 12:00), pouze po víkendu v pondělí ráno do 7:30 je možné odhlásit oběd na ten den, tedy na pondělí, po 7:30 už nebude na odhlášení oběda brán zřetel a oběd bude automaticky započítán.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních jídlonosičích v době vydávání obědů 11:15 do 11:30 hod (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Personální obsazení

Vedení naší mateřské školy
Bc. Lenka Habartíková, ředitelka, učitelka

Třída Sluníčka (smíšená)
Iveta Dohnalová, učitelka
Monika Ondruchová, učitelka, asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci
Ing. Blanka Matyščáková, ekonom
Eva Pribolová, pracovnice pro úklid

Pracovnice školní jídelny
Lenka Kozubková, vedoucí školní jídelny
Jana Bajerová, kuchařka

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.